REFERENCE-PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Název Popis
Provozní řád OK1A a OK2A Říčany (2013)
Naše firma zpracovala provozní řády pro nově zrekonstruované odlehčovací komory v rámci stavby "Rekonstrukce kmenového sběrače A".
Pasport a generel vodovodní sítě obce Vrané nad Vltavou (2013)
Zpracovali jsme pasport vodovodní sítě a souvisejících objektů na základě terénních průzkumů a dostupných podkladů. Následovalo sestavení matematického modelu vodovodní sítě obce. Byly provedeny simulace výhledového stavu na základě platné územně plánovací dokumentace. Byla navržena opatření pro zefektivnění provozu vodovodu.
Pasport stokové sítě obce Vinařice (2012)
V rámci pasportu byl zdokumentován stav celkem 4,7 km stokové sítě v obci Vinařice (2,3 km jednotné kanalizace, 0,9 km oddílné splaškové kanalizace a 1,5 km oddílné dešťové kanalizace). Pasport byl proveden jako nutný podklad pro projektovou činnost navrhované oddílné splaškové kanalizace v obci a zahrnoval zaměření a zdokumentování stavu kanalizačních objektů. Bylo provedeno zaměření šachet (polohopisný souřadný systém S-JTSK a výškový systém B.p.v.) a pomocí kamerové inspekce vyhodnocen strukturální stav vybraných částí potrubí dle ČSN EN 13-508.
Hostivický kanalizační a vodovodní normál (2011)
Naše firma je zpracovatelem tzv. "normálií" pro výstavbu vodovodu a kanalizace v Hostivici u Prahy. Dokument obsahuje podmínky provozovatele pro výstavbu nových stok a vodovodních řadů, objektů a zařízení na stokové a vodovodní síti. Součástí dokumentace jsou vzorové výkresy jednotlivých objektů a zařízení.
Pasport kanalizace a vodovodu Mnichovice (2010-2011)
Délka kamalizačních stok je 24,96 km a délka vodovodních řadů je 24,43 km. Na stokách se nachází 870 vstupních šachet, 11 čerpacích stanic a 5 odlehčovacích komor a vodovdní síť zahrnuje zdroj (stundy), vodojem a 5 automatických tlakových stanic. Zpracovali jsme pasport kanalizační a vodovodní sítě s terénním průzkumem všech objektů.
Pasport a generel vodovodu Říčany (2008-2011)
Délka vodovodních řadů činí 112,5 km. Provoz zajišťuje hlavní vodojem, 3 automatické tlakové stanice, prameniště a úpravna vody. Naše firma provedla terénní průzkum s fyzickým vyhodnocením stavu jednotlivých povrchových znaků vodovodu. Dále byly digitálně zpracovány jednotlivé armaturní šachty a schémata provozních objektů. Poté jsme zpracovali matematický simulační model. Posuzovali jsme maximální kapacitní možnosti či extrémní zátěžové situace stávajícího systému a navrhovali jsme opatření nutná k dalšímu rozvoji obce nad rámec současné kapacity sítě.
Pasport a generel kanalizace a vodovodu v Hostivici (2008-2011)
Naše firma je zpracovatelem komplexního podkladu pro provozování vodovodu a kanalizace v Hostivici u Prahy. Zpracovali jsme pasport kanalizační sítě a pasport vodovodu s terénním průzkumem všech objektů sítě. Následovalo sestavení matematických modelů pro kanalizaci i vodovod. Byla navržena opatření pro zefektivnění provozu vodovodu a kanalizace.
Posouzení vodovodní sítě obce Milín – rozšiřování výroby a zvýšení potřeb vody v průmyslové zóně (2010)
Na požadavek provozovatele vodovodu v obci jsme zpracovali posouzení vodovodní sítě po ohlášeném navýšení odběrů průmyslovým velkoodběratelem. Vodovodní systém nebyl schopen tuto potřebu pokrýt bez výskytu problémů. Byla navržena opatření pro správné fungování sítě i po zvýšení odběrů.
Generel vodovodu obce Mukařov (2009)
Obec Mukařov je rozvíjející se sídlo v blízkosti Prahy, kde se předpokládá pokračování nové výstavby jak obytné, tak i služeb a občanské vybavenosti. Z tohoto důvodu bylo nutné posoudit systém zásobování vodou a vodovodní síť. Zpracovali jsme matematický simulační model. Posuzovali jsme maximální kapacitní možnosti stávajícího systému a navrhovali jsme opatření nutná k dalšímu rozvoji obce nad rámec současné kapacity sítě.
Pasport a generel kanalizace Říčany (2009)
Celková délka stokových sítí včetně tlakové kanalizace v obci Křenice je 107.8 km. Prováděli jsme terénní průzkum všech objektů na stokové síti a zpracovali jsme pasport. Poté byl sestaven matematický simulační model. Následovala simulace stokového systému s identifikací problémů a míst jejich výskytu. Provedli jsme vyhodnocení a návrh opatření pro zefektivnění provozu a pro další rozvoj území (připojování nových subjektů na stokovou síť).
Pasport a generel kanalizace města Brandýs nad Labem a Stará Boleslav (2008-2009)
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav s počtem 17 689 obyvatel má z převážné části vybudovanou jednotnou kanalizační soustavu. Celková délka stokových sítí činí 108 km. Na síti se nachází 3025 vstupních kanalizačních šachet, 15 odlehčovacích komor a 17 čerpacích stanic. Prováděli jsme kompletní terénní průzkum celé sítě, zpracování pasportu a následně sestavení matematického modelu – zpracování generelu stokové sítě.