REFERENCE - KANALIZACE

Vybrané referenční akce - kanalizace
Název stavby Investice Realizace Popis
Rekonstrukce kanalizace v ulici Mělnická, Brandýs n. L.
Stupeň: DUR, DSP, DPS
6 mil. Kč předpoklad 2014 Projekt řešil návrh rekonstrukce části jednotných gravitačních stok (celková délka 480 m) včetně příslušných stokových objektů částí přípojek na veřejných pozemcích v ulici Mělnická ve Staré Boleslavi. V rámci rekonstrukce byla navržena nová odlehčovací komora (s bočním přelivem se sklopnými česlemi, se škrtící tratí a škrtícím šoupětem), spojná komora sběračů DN 1200 a DN 600, atypická lomová šachta na přepadovém potrubí (monolitické ŽB konstrukce s vyzděním kynet z kanalizačních cihel). S ohledem na strukturální stav, hydraulické chování i významnost sběrače bylo navrženo provedení rekonstrukce v nové trase při zachování provozu stávajícího systému s postupným přepojováním přípojek.
Odkanalizování obce Vinařice
Stupeň: DUR, DSP, DPS
110 mil. Kč předpoklad 2014 Projekt řešil návrh odkanalizování obce Vinařice (okres Kladno) gravitační oddílnou stokovou soustavou v celkové délce stok 7,5 km se 3 ks přečerpávacími stanicemi odpadních vod s výtlaky. Součástí návrhu stokového systému byla také projektová dokumentace mechanicko-bilogické čistírny odpadních vod s kapacitou 2000 EO včetně návrhu oploceného areálu na zemním násypu s příjezdovou a areálovou komunikací. Recipientem odpadních vod je potok, který se po cca 1,3 km vlévá do Knovízského (Vinařického) potoka. Cca 400 m pod soutokem se nachází lokalita chránění v rámci soustavy NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita CZ 0213059 – Třebichovická olšinka. Ke všem stavebním objektů a provozním souborům byl zpracován výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 230/2012.
Odkanalizování obce Mrač
Stupeň: DUR, DSP, DPS
50 mil. Kč předpoklad 2014 Projekt řešil návrh odkanalizování obce Mrač (okres Benešov) tlakovou oddílnou stokovou soustavou v celkové délce stok 6,3 km se 170 ks domovními čerpacími stanicemi. Součástí návrhu stokového systému byla také projektová dokumentace mechanicko-bilogické čistírny odpadních vod s kapacitou 900 EO včetně projektové dokumentace oploceného areálu na zemním násypu s příjezdovou a areálovou komunikací. Recipientem odpadních vod je Benešovský potok, který se po cca 2 km vlévá do Sázavy, která v tomto úseku náleží do systému NATURA 2000 – Evropsky významná lokalita Dolní Sázava CZ0213068. Ke všem stavebním objektů a provozním souborům byl zpracován výkaz výměr v souladu s vyhláškou č. 230/2012.
Rekonstrukce a zkapacitnění kmenové stoky "A" v Říčanech odhad 40 mil. Kč předpoklad 2014 Řešení neuspokojivého stavu jednotné kanalizace v Říčanech. Návrh nového provedení nevyhovujících odlehčovacích komor a zkapacitnění kmenové stoky "A".
Rekonstrukce odlehčovacích komor dle našeho projektu úspěšně proběhla v roce 2013.
Ověření skutečného stavu stavby stoky v ulici Vorlíčkova v obci Doksy u Kladna - mil. Kč předpoklad 2014 V rámci projektu byl proveden terénní a stavebně-technický průzkum zájmových úseků stoky v délce 281 m. Bylo provedeno zaměření šachet (polohopisný souřadný systém S-JTSK a výškový systém B.p.v.) a pomocí kamerové inspekce vyhodnocen strukturální stav potrubí dle ČSN EN 13-508. Na základě těchto podkladů byla zpracována dokumentace skutečného provedení stavby.
Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulicích Dělnická, Fügnerova, M. Majerové, Kladno
Stupeň: DUR, DSP, DPS
6,7 mil. Kč 2013 Rekonstrukce vodovodní sítě a jednotné kanalizace byla navržena v Kladně, v městské části Kročehlavy. Rozsah rekonstrukce vodovodní sítě byl v délce 500 m. Součástí rekonstrukce byla výměna armaturního vystrojení a stavební části čtyř armaturních šachet. Rekonstrukce jednotné kanalizace v dimenzi DN 300 byla navržena v délce 192 m.
Dostavba kanalizace Říčany 147 mil. Kč 2013 Dokumentace pro DUR byla zpracována jménem naší firmy a další stupně - DSP a dokumentace pro výběr zhotovitele - pak byly projektovány pro firmu Hydroprojekt CZ a.s. Jedná se o výstavbu 7,6 km gravitační a 3 km tlakové splaškové kanalizace.
Potvrzení reference
Svazek obcí Cecemínsko - kanalizace 59 mil. Kč předpoklad 2011 Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele - odkanalizování svazku obcí Cecemínsko – obce Dřísy, Nedomice a Ovčáry, včetně sestavení výkazu výměr a rozpočtu. Jedná se o výstavbu tlakových kanalizačních řadů včetně přípojek.
Potvrzení reference
Brandýs nad Labem - ul. Pražská a Masarykovo náměstí 57 mil. Kč 2011 V rámci kompletní revitalizace ulice Pražská a Masarykova náměstí v Brandýse nad Labem byl proveden návrh páteřní stoky jednotné kanalizace v ulici Pražská (náhrada za stávající nevyhovující stoku). Součástí projektu byl i návrh nové odlehčovací komory - jak hydraulická část (výpočet délky přelivné hrany pro návrhovou kapacitu), tak i stavební část. Před vlastní realizací také probíhalo vytrasování stávajících přípojek a bylo koordinováno přepojování starých stok a domovních přípojek do stoky nové.
Potvrzení reference
Voděrádky - ČOV 8 mil. Kč 2010 Projekt čistírny odpadních vod pro 600 EO. Zpracování jak stavební části a terénních úprav, tak i technologického vystrojení ČOV.
Intenzifikace ČOV Mnichovice a stavba kanalizace 160 mil. Kč 2008-2009 Návrh nového vystrojení ČOV pro 7000 EO a projekt cca 7 km nových stok v obci Mnichovice a místní části Myšlín.
Potvrzení reference
kanalizace Ondřejov - 2008 Doplnění kanalizace v obci a přepracování ČOV
Čakovice - 2008 kanalizace pro 10bytových domů
Nupaky Jih - 2008 kanalizace pro 41 RD a 15 bytových domů
Odvodnění ul. Sportovců - 2008 Odvodnění ulice Sportovců v Hostivici
Hostivice - odvodnění oblasti Jeneček - 2008 Dešťová kanalizace v délce 3km
Hostivice - odvodnění oblasti Nouzov - 2008 Dešťová kanalizace v délce 1,2km
Přeložka kanalizace DN 1900 - 2007 Hotel na smíchovském nábřeží
Třemblat - 2007 Obecní kanalizace
Ondřejov - 2007 Obecní kanalizace včetně návrhu ČOV
Šafránecká - 2007 kanalizace v ul. Šafránecká, Praha 6
Arena Holešovice - 2006 kanalizace v areálu Holešovického pivovaru