PROJEKCE A INŽENÝRING

• zpracováváme stavební dokumentaci pro všechny projektové stupně
• sestavujeme výkazy výměr a rozpočty
• poskytujeme kompletní inženýrskou činnost
• poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, vypracováváme odborné posudky
• provádíme autorský dozor i technický dozor investora
• zajišťujeme potřebné podklady a posudky (geol. a hydrogeol. průzkumy, hlukové studie, aj.)

ZDRAVOTNĚTECHNICKÉ INSTALACE

• zabýváme se kompletním řešením vnitřních vodovodů, kanalizací a plynovodů včetně areálových rozvodů a přípojek
• projektujeme rozvody stlačeného vzduchu
• zpracováváme projekty od malých RD až po obytné lokality a velké průmyslové stavby

Rozsah projekčních prací:

- vnitřní gravitační splaškové a dešťové kanalizace
- tlaková kanalizace a návrh čerpadel
- podtlakové odvodnění střech
- vnitřní vodovod
- návrh způsobu ohřevu, velikosti ohřívačů TUV, návrh cirkulačních čerpadel a ATS stanic
- vnitřní plynovod
- zásobování kotelen plynem
- areálové rozvody a přípojky ZTI
- rozvody stlačeného vzduchu
- návrh ORL do odvodu dešťových vod z parkovišť a znečištěných ploch
- odlučovače tuků z kuchyní
- domovní čistírny odpadních vod
- vrtané a kopané studny a zásobování objektů studniční vodou
- zaměření stávajícího stavu vlastním kamerovým vozem a totální stanicí