PROJEKCE A INŽENÝRING

• zpracováváme stavební dokumentaci pro všechny projektové stupně
• sestavujeme výkazy výměr a rozpočty
• poskytujeme kompletní inženýrskou činnost
• poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, vypracováváme odborné posudky
• provádíme autorský dozor i technický dozor investora
• zajišťujeme potřebné podklady a posudky (geol. a hydrogeol. průzkumy, hlukové studie, aj.)

• KANALIZAČNÍ SYSTÉMY

- navrhujeme stokové systémy, přípojky, ČOV - čistírny odpadních vod, hospodaření s dešťovými vodami, retenční nádrže, zasakovací systémy, odlehčovací komory, čerpací stanice aj.

• SYSTÉMY ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU

- projektujeme vodojemy, úpravny pitné vody, vodovodní řady, přípojky, armaturní šachty, automatické tlakové stanice aj.

POSOUZENÍ STAVU KANALIZACE A NÁVRH REKONSTRUKCE

• na základě kamerových prohlídek a terénních průzkumů vyhodnocujeme stav stokových sítí
• navrhujeme metody a postupy oprav stok

PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád