PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád

PASPORT VODOVODU

Plánování rozvoje a obnovy vodovodní sítě musí vycházet ze znalosti současného stavu. Pokud provozovatel nemá potřebné podklady pro tuto činnost, je možné je zpětně pomocí pasportizace doplnit.

Pasport vodovodu jako základní zdroj informací pro další činnost plánování obnovy a rozvoje je díky digitálnímu zpracování editovatelný a je možné ho průběžně aktualizovat a doplňovat.

Pasport vodovodu obsahuje:

- polohopisné zaměření objektů na vodovodní síti

- šoupata na řadech
- šoupata na přípojkách
- hydranty
- armaturní šachty

- průzkum sítě a objektů
- zhodnocení stavebně-technického stavu
- fotodokumentace (příklad ATS, vnitřek ATS, nevhodné umístění objektů, poškozený objekt)
- digitální zakreslení vodovodní sítě

- přehledná situace celé sítě (ukázka mapy  , detail mapy )
- dílčí mapové listy menšího formátu (A3-A1)
- tematické mapy

- mapa dle materiálů
- mapa dle materiálu a dimenzí řadů
- mapa dle tlakových pásem (v případě většího počtu)
- mapa dle stáří (dle podkladů správce sítě)

- objekty vodovodní sítě

- textová zpráva

- popis vodovodní sítě, hlavních přivaděčů, objektů čerpacích stanic, regulačních stanic, vodojemů atd.
- grafické a tabulkové vyhodnocení tematických map

- tabulkový přehled objektů vodovodní sítě

- v prostředí MS Excel - propojeno odkazy na fotodokumentaci jednotlivých objektů