PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád

GENEREL VODOVODU

Cílem generelu vodovodu je stanovení průtoků a rychlostí v jednotlivých vodovodních přivaděčích a řadech pomocí modelování. Na základě těchto výsledků je možné plánovat rozvoj a obnovy vodovodní sítě.

Generel vodovodu obsahuje:

- komplexní popis vodovodní sítě z hlediska provozu
- identifikace problémů na vodovodní síti ve stávajícím stavu
- posouzení stavu sítě ve výhledovém stavu - dle požadavků zadavatele generelu
- identifikace problémů ve výhledovém stavu
- návrh opatření pro řešení stávajících problémů
- návrh opatření pro předcházení problémům při rozvoji sítě