PROJEKCE A INŽENÝRING

• zpracováváme stavební dokumentaci pro všechny projektové stupně
• sestavujeme výkazy výměr a rozpočty
• poskytujeme kompletní inženýrskou činnost
• poskytujeme konzultační a poradenskou činnost, vypracováváme odborné posudky
• provádíme autorský dozor i technický dozor investora
• zajišťujeme potřebné podklady a posudky (geol. a hydrogeol. průzkumy, hlukové studie, aj.)

Nabízíme řešení lokalit a staveb od investičního záměru až po realizaci

Architektonické řešení:
- od architektonické studie
- po realizační architektonický návrh

Stavebně technické řešení:
- od variantní studie
- po realizační dokumentaci
- kompletní stavebně technická část
- statická část včetně atypických a individuálních řešení
- požárně bezpečnostní řešení
- ZTI – vodovod, kanalizace, plynovod
- EL – elektroinstace a slaboproudé rozvody (TV, telefonu, el. komunikace a zabezpečení)
- TT – kompletní tepelně technické řešení objektu, včetně obnovitelných zdrojů energie
- VZT – vzduchotechnika a klimatizace

Zastoupení investora ve stavebních řízeních:
- projednání záměru s dotčenými orgány státní správy a majiteli dotčených sítí
- zajištění územního souhlasu nebo územního rozhodnutí stavby
- zajištění ohlášení stavby nebo stavebního povolení
- zajištění dodatečných povolení staveb
- zajištění kolaudačního rozhodnutí staveb
- vynětí pozmeků z půdního fondu ZPF
- dělení pozemků
- odhady nemovitostí soudním znalcem – znalecké posudky

Realizace staveb:
- vytvoření rozpočtu stavby pro nabídky a kontrolu v průběhu stavby
- realizace stavby