PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád

PROVOZNÍ ŘÁD KANALIZACE

Provozní řád kanalizace může být vyžadován na základě rozhodnutí Vodoprávního úřadu.

Provozní řády zpracováváme dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl s náležitostmi dle § 3.