PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád

PASPORT KANALIZACE

Nutnost zpracování provozní dokumentace je dána legislativou. Plánování rozvoje a obnovy stokové i vodovodní sítě musí vycházet ze znalosti současného stavu. Pokud provozovatel nemá potřebné podklady pro tuto činnost, je možné je zpětně pomocí pasportizace doplnit. Pasport kanalizace jako základní zdroj informací pro další činnost plánování obnovy a rozvoje je díky digitálnímu zpracování editovatelný a je možné ho průběžně aktualizovat a doplňovat.

Pasport kanalizace obsahuje:

- polohopisné a výškopisné zaměření vstupních kanalizačních šachet a dalších kanalizačních objektů
- průzkum sítě a objektů
- zhodnocení stavebně-technického stavu
- záznam kamerové inspekce
- lokalizace a kvalifikace zdrojů infiltrací
- stanovení mocnosti sedimentu
- zjištění dimenzí a materiálu
- fotodokumentace
- digitální zakreslení stokového systému

- přehledná situace celého stokového systému (mapa velkého rozměru)
- dílčí mapové listy menšího formátu (A3-A1)
- tematické mapy

- mapa dle materiálů
- mapa dle velikosti profilů
- mapa dle sklonů
- mapa dle stáří (dle podkladů správce sítě)

- objekty stokové sítě

- textová zpráva

- popis stokového systému, hlavních sběračů, objektů čerpacích stanic a odlehčovacích komor
- grafické a tabulkové vyhodnocení tematických map
- stanovení hlavních problémů stokového systému

- tabulkový přehled objektů stokové sítě

- v prostředí MS Excel - propojeno odkazy na fotodokumentaci jednotlivých objektů