PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád

KANALIZAČNÍ ŘÁD

Kanalizační řád je dokument, kterým se dle zákona č. 274/2001 Sb. (§ 14, odst. 3) řídí provoz veřejných kanalizačních sítí. Tento provozní dokument stanovuje podmínky bezpečné odvádění odpadních vod a jejich čištění.