PROVOZNÍ A KONCEPČNÍ DOKUMENTY

- plán financování a obnovy

- pasport vodovodu
- generel vodovodu
- provozní řád vodovodu

- pasport kanalizace
- generel kanalizace (generel odvodnění)
- provozní řád kanalizace
- kanalizační řád

GENEREL KANALIZACE (GENEREL ODVODNĚNÍ)

Cílem generelu odvodnění a stokové sítě je stanovení stávajících odtokových poměrů v povodí ve vztahu k plánování opatření na stokové síti a jejího dalšího rozvoje. S ohledem na návaznost prací by měl být generel zpracováván na základě dat z pasportu. Hydrodynamický model, který je nutný pro stanovení hydraulické kapacity stok, zpracováváme v softwaru PC SWMM.

Generel odvodnění obsahuje:

- situace kapacitních průtoků ve stokové síti
- situace výskytu přetížení stokové sítě při vybraných zatěžovacích srážkách
- schematické podélné profily hlavních sběračů při vybraných zatěžovacích srážkách
- další přílohy dle požadavků investora